Local Organizing Committee

Shijin Feng (Chair)

China

Xiaoqiang Gu(Secretary)

China

Zixin Zhang

China

Lin Cong

China

Jiangu Qian

China

Hongduo Zhao

China

Jianfeng Chen

China

Fayun Liang

China

Bao Chen

China

Bin Ye

China

Yongchang Cai

China

Zhen Zhang

China

Qianwei Xu

China

Yong Tan

China

Qingzhao Zhang

China

Liping Xu

China

Zhongyin Guo

China

Mengxi Zhang

China

Xin Huang

China

Haitao Yu

China

Fang Liu

China

Xian Liu

China

Xiaoying Zhuang

China

Shuilong Shen

China

Zhenming Shi

China

Dongmei Zhang

China

Zhiguo Yan

China

Cheng Zhao

China

Dongming Zhang

China

Hongxin Chen

China

Jie Zhang

China

Xilin Lu

China

Zhiyan Zhou

China

Jie Zhou

China

COUNTDOWN
  • DAYS
  • HOURS
  • MINUTES
  • SECONDS
Important Dates

Final full paper due

January 7, 2018

Early-bird Registration

Before May 10, 2018

Regular Registration

After May 10, 2018

Conference Date

May 27-30, 2018